Vize školy

Základními pilíři naší školy jsou

 • Softskills

 • Lokální vyučování

 • Výuka cizích jazyků

 • Vazba na prostředí

 • Využití IT a dalších moderních technologií

 

Školní vzdělávací program Základní školy Pod Žvahovem Dovednostmi k moudrosti se kromě kvalitního plnění výstupů rámcových vzdělávacích programů soustředí na rozvíjení softskills (tzv. měkké interpersonální dovednosti).

Za stěžejní dovednosti pak považujeme:

 • Komunikační dovednosti (ústní i písemné)
 • Vedení týmu (leadership)
 • Organizační schopnosti a dovednosti
 • Kreativita, strategické a koncepční myšlení
 • Zodpovědnost
 • Spolupráce

Zdokonalování těchto dovedností chceme prakticky rozvíjet v hodinách etické výchovy, v ročníkových projektech, ale i v aktivitách, prolínajících se celou výukou.

Klíčovým tématem pro pobyt dětí i dospělých ve škole je pak pro nás vlídnost.

Výuka cizích jazyků

 • Posílená časová dotace výuky AJ
 • Zapojení výuky pomocí metody CLIL od 1. třídy
 • Výuka 2. cizího jazyka v 8. a 9. třídě 

Lokální vyučování

 • Maximální využití prostředí a okolí školy k praktické výuce – zejména přírodovědné předměty
 • Navázání spolupráce s okolními středními školami a dalšími subjekty v rámci rozvoje praktických dovedností a rozšiřování povědomí o možnostech dalšího uplatnění žáků
 • Důraz na pobyt venku – 2 třídy ve venkovních učebnách, využití skvělých možností okolního přírodního prostředí

Vazba na prostředí

 • Využití kontaktů na žvahovskou komunitu a spolupráce se Spolkem rodičů.
 • Zapojení do projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů.
 • Maximální spolupráce s okolím školy při organizaci nabídky odpoledních aktivit, školní klub s vyhrazenými prostory.

Moderní technologie

 • Pro výuku využíváme široké spektrum moderních technologií - interaktivní panely/tabule, tabletové učebny, 3D tiskárny, VR brýle, video i audio technologie, stavebnice INFENTO, máme vybavení pro kvalitní natáčení obrazového i zvukového materiálu, sady stavebnic VEX123 a VEX IQ, Ozoboty a spoustu dalších hraček, které jsou dětem k dispozici.
 • Pracujeme s VR, AI a dalšími technologiemi i v ostatních hodinách.
 • Dbáme na rozvoj IT kompetencí a prezentačních dovedností.

 

Projektové vyučování je ve škole realizováno pravidelnými celoškolními projekty a nejčastěji pak ročníkovými projekty. Každý ročník má svůj vlastní ročníkový projekt, zpravidla zaměřený na inter-personální vztahy, rozvoj sociálních dovedností, komunikace - včetně komunikace v cizím jazyce, počítačovou gramotnost, poznávání komunity a její historie. Jednotlivé projekty v ročnících jsou navrženy takto:

1. ročník - Naše třída

 • nové prostředí - školní třída, poznávání nových kamarádů, budování funkčního a pozitivního kolektivu třídy
 • využití komunitního kruhu, psycho-sociálních her a aktivit formujících kvalitní mezilidské vztahy
 • práce s jedinečností a identitou
 • formulování pravidel třídy

2. ročník - Kamarádi v naší škole

 • poznávání ostatních dětí ve škole
 • využití metody Ukaž a vyprávěj - trénování prezentačních dovedností v rámci paralelních tříd
 • návštěvy dalších tříd a poznávání ostatních kolektivů v rámci prostředí školy

3. ročník - Prostředí naší školy

 • společné navrhování námětů ke zlepšení prostředí školy a jejich realizace
 • spolupráce v týmu, hledání společných řešení, diskuse se zaměstnanci a vedením školy
 • realizace ve spolupráce se zaměstnanci školy
 • odpovědnost na vizuální podobu vybraných prostor školy

4. ročník - Okolí naší školy

 • postupné poznávání okolí školy a jeho mapování
 • využití mezipředmětových vztahů, rozvíjení komunikačních dovedností
 • spolupráce v týmu, navrhování vlastních řešení
 • výstupem společná prezentace, poster, článek

5. ročník - Školní časopis Žvahováček

 • vedení školního měsíčníku, jeho kompletní realizace a distribuce
 • týmová spolupráce, tvorba formy a obsahu, střídání rolí
 • využívání počítačů a jeho periferií, práce s grafickými a textovými programy

6. ročník - Partnerská škola

 • komunikace s partnerskou školou v anglicky mluvící zemi
 • možnost návštěvy partnerské školy
 • mluvená i psaná komunikace v cizím jazyce
 • poznávání kulturních odlišností

7. ročník - Školní televize

 • realizace pravidelných zpráv ze života školy a zajímavostí a jejich on-line publikace
 • práce v týmu, vedení týmu, role v týmu
 • práce s audio-vizuální technikou, zpracování videa a zvuku
 • posilování prezentačních dovedností

8. ročník - Školní divadlo

 • celoroční projekt, vedoucí od rétoriky, pohybových cvičení, interpretačních dovedností až k realizaci vybraného divadelního představení v profesionálních podmínkách
 • vedení týmu, role v týmu, spolupráce s externími odborníky a institucemi
 • celkové zdokonalování dovedností prezentace, komunikace, interpretace

9. ročník - Příběhy našich sousedů

 • zapojení do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum
 • aplikace získaných dovedností v tvorbu článků/reportáží/pořadů o zajímavých rodácích - pamětnících
 • posilování vazeb na okolní komunitu a příběhy lidí v obci
 • využití tématu dějin 20. století