Třída 3. A

Třídní učitel/ka: Mgr. Alžběta Vodrážková

Konzultace:

Konzultační hodiny po domluvě. Jsem na mailu i na telefonu.

Aktuálně ve třídě

Co děláme ve škole - červen

1. 6. - den dětí, záhada týdne

2. 6. středa

ČJ - důraz na poznání slovního druhu (předložky, spojky, číslovky, zájmena), doplňování chybějících písmen PS 29/9, zájmena 27/1, číslovky 25/10 a 11, podstatná jména 30/4

M - vymýšlení vystoupení na Posezení pod Lípou

AJ - vymýšlení otázek k předem zadaným odpovědím, She has go.../He has got... oblékání podle zadání, psaní slovíček (school objects) do slovníčku, bude test.

 

3. 6. čtvrtek

ČJ - slovní druhy, ujasnění, zopakování (všechny kromě příslovců a částic), tvorba sloves z podstatných jmen, PS: 19/2, 15/3, 15/2, 16/5 a 6

M - opakování (test) - dělení se zbytkem, velká násobilka, písemné odčítání a sčítání s ověřením, geometrie (kružnice se středem S, poloměr 3 cm apod., úsečky, přímka f a na ní pod A)

PRV - fotosyntéza, dělení rostlin (kvetoucí a nekvetoucí)

 

7. - 9. 6. 

ČJ - Slovní druhy (stále procvičujeme, poznáváme ve větě, třídíme slova, umíme všechny kromě příslovce a částic), pracovní list: určování slovních druhů (podtrhování), zaměření na zájmena a přídavná jména. Určování: pád, číslo, rod, životsnot. NOVINKA: vyjmenovaná slova po Z - PS 8/1, celá strana 9, Určování i/y ( s kartičkami) + cvičení 12/2. POZOR NA brzy-brzičko.

M - sčítání a odčítání do 1000, pamětné i písemné; geometrie (rýsováí úseček a kružnic podle zadání), PS 40/4; 42/2; 46/4

AJ - Lekce 24, school + čas přítomný průběhový, str 52/A, B (platí pro obě skupiny AJ), pořád zkoušíme school objects (říci i psát)

PRV - nacvičujeme na Lípu 


14. a 15. 6.

ČJ - vyjmenovaná slova po Z (brzy-brzičko, nazývat se - ozývat se - vyzývat), antonyma, PS: 12/1 a 2

M - příprava na pololetní písemku + pololetní písemná práce, písemné násobení, sčítání, odčítání, dělení se zbytkem i beze zbytku, geometrie: rýsování kružnic se zadaným poloměrem

AJ - present continnous, Hra na špiony (What are you doing? I´m .......) Lekce 24 a 25 - celé vyplněné (str. 53 čtení, překlad a hádání zvířete; str. 52 mluvení o obrázku)

 

16. - 17. 6.

ČJ - slovní druhy, vyjmenovaná slova po Z, PS 14/6, 18/11, 23/6, 30/3

M - sčítání a odčítání velkých čísel, písemné násobení, PS (barevný velký) 37/7 a 6

AJ - present continnous, konverzace, slovíčka z lekce 24 a 25

 

18.6. 

ČJ - PŘÍSLOVCE !! (novinka), odpovídáme na otázky jak? kde? kdy? kam? (procivčovací hry), učebnice str 142/9 a 12 (ústně), PS: 32/6 - pouze podtrhávání 

AJ - psaní čísliv 11 - 20, věta Can you see the tiger´s head? apod. Učebnice str 99/25  v kombinaci s obrázkem na straně 54/A

M - dokončování tabulky PS barevný 37/7, sčítání a odčítání trojciferných čísel

Co děláme ve škole - květen

17. 5. 

ČJ - významy slov výt/vít, výr/vír, výskat/vískat, výška/výžka, vyset/viset, uč.str 87, doplňování slov, prezentace knih

M - velká násobilka, dělení se zbytkem, zítra bude test 

AJ - opakování - a house (místnosti i nábytek), jídlo (menu)

 

18. 5. a 19. 5.

ČJ - určování rodu (životnosti), čísla a pádu u podstatných jmen, vyjmenovaná slova po V (doplňování i/y), opakování BFLMPS (třídění kartiček apod.)

M - velká násobilka, dělení se zbytkem, piškvorky, 

PRV - vývojové fáze člověka, řazení obrázků, správné pojmenování fáze (novorozenec, kojenec, batole, předškolák, školák, dospívající, dospělý člověk, starý člověk)

AJ - konverzace ve dvojicích; hádání, která otázka by mohla být před zadanou odpovědí (cca 10 různých otázek a odpovědí, stále ty stejné, opakování), slovíčka - jídlo (test), školní předměty, nábytek

20.- 21. 5. 

ČJ - slovní druhy, nový slovní druh: zájmena (kdo chyběl, prosím probrat), procvičovací hry, třídění kartiček podle slovních druhů; vyjmenovaná slova po V (výt/vít apod + předpona vy)

M - dělení se zbytkem, tělesa (kvádr, krychle, jehlan, kužel, koule), velká násobilka, práce s geoboardem (utvoř z gumeiček dva trojúhelníky, aby vznikl obdélník apod.)

AJ - konverzace ve dvojicích, school objects, my classroom, věty opakování: https://wordwall.net/cs/resource/10607195 

PRV - skupinová práce (opakování) - člověk, péče o tělo

 

24. 5. 

ČJ - zájmena (+ podstatná jména, slovesa, citoslovce, přídavná jména, číslovky) - třídění slov (hra), čtení víkedovníků, záhada týdne, doplňování vhodných slov do emailu (PS ČJ str.11)

M - tělesa (poznávání tělesa poslepu), plášť krychle (co je to plášť kdyrchle, hra - různé pláště, snažíme se do nich obléct krychli + cvičení v PS str 35/1), písemné násobení (PS 43/8), kontrola dělení se zbytkem (PS 41/9)

AJ - konverzace (věty ve slovníčku), čtení knížky Miss Moss in the bus, překlady + vyhledávání chybně užitých slov, Učebnice - str 49 (Alex's bag)

25. 5.

ČJ - vyjmenovaná slova po V, intenzivní rozlišování, co je předpona vy/vý a co ne (vymýšlení slov s předponou vy - např. 3 slovesa s předponou, 2 podstatná jména s předponou), hra - třídění kartiček (určování i/í/y/ý)

M - síť/plášť krychle - manipulace s vystřižnými plány krychle, zkoumání, který pasuje, které dvě stěny jsou rovnoběžné + PS: str. 38/2; písemné odčítání + připomenutí ověření - PS 39/3 - pouze odčítání; velká násobilka (s rozdělením - např. 16 x 4 = )

AJ - clothes (panáčci + šatník, oblékání podle zadání She has got.... He has got...), Konverzace ve dvojicích - podle papírku ve slovníčku (bude ústní zkoušení se mnou - ve středu a v pátek). Losování sloves + tvorba otázky Can you...? Odpovídáme Yes, I can. No I can´t.

PRV - vlastnosti rostlin + fotosyntéza

 

26. 5.

ČJ - určování: pád, číslo, rod a životnost (psaní slov z příběhu do sešitu a určování), vxjmenovaná slova po V (určování i/y a odůvodňování. Práce s předponou), čtení - přímá řeč (jak ji poznáme, jak se značí, jak ji čteme, intonace, vybarvování přímých řečí a správné čtení)

M - počítání do 1000 (356 + 114 = apod), rýsování (přímka, úsečka AB = 3 cm, vyznačení třech bodů a spojení), příklady se závorkami (kartočková hra)

AJ - dnes proběhlo ústní zkoušení (fráze, konverzace, reagování na otázky, překlady vět), předtím bylo opakování vět, které umíme

 

27. 5. 

ČJ - důraz na odlišování spojek a předložek (procvičování, hry, kartičky, třídění, používání ve větě a v souvětí), PS: 28/5, 6

M - dělení se zbytkem, pohyb po čtvercové síti (na mapě ČR - PS 48/ 4 a 5)

PRV - rostliny, fotosyntéza, dýchání rostlin, výživa rostlin

 

Jsme zpět ve škole

Jsme zpátky ve škole :-) 

Pracujeme podle rozvrhu, který je na stránkách školy. Testujeme se v úterý na konci první vyučovací hodiny.

Režim naší třídy od 12. 4.

Od pondělí 12. dubna začíná náš rotační režim. Naše třída začíná týden 12. - 16. 4. - distančně, a poté od 19. 4. - prezenčně. 

Rozvrh zůstává téměř stejný:

DISTANČNÍ ROZVRH 

Pondělí - Anglický jazyk

Skupina - Ája (beze změny)

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

Skupina - Helena (beze změny)

8:30 - skupina 1

9:20 - skupina 2

+ samostatná práce ČJ, M

 

Úterý - Český jazyk

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

11:00 - skupina 3

+ samostatná práce ČJ, M, AJ

 

Středa - Anglický jazyk

Skupina Ája i Helena (u Heleny tedy nastává změna)

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

+ samostatná práce ČJ, M

 

Čtvrtek - ČJ/PRV/M - podle potřeby

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

11:00 - skupina 3

+ samostatná práce ČJ, M, AJ/PRV

 

Pátek - procvičovací pátky s Markét (po dohodě)

9:00

10:00

+ samostatná práce ČJ, M

 

Mimo společé hovory máme v Teamsech na každý den Word dokumenty - zadání, videa, odkazy, interaktivní procvičování. Fotky posíláte každý den a opravujete chyby, na které je upozorněno :-) 

PREZENČNÍ ROZVRH - stejný, jako máme v žákovské knížce i na webu. 

 

 

Distanční výuka - od 4. 1. 2021

Od 4. 1. nám opět začíná distanční výuka - ale to zvládneme! :-)

Online hovory 

Pondělí - Anglický jazyk

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

12:00 - závěr dne

Úterý - Prvouka

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

12:00 - závěr dne + kdyby měl někdo otázky

Středa - Anglický jazyk

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

12:00 - závěr dne + kdyby měl někdo otázky

Čtvrtek - Český jazyk

9:00 - skupina 1

10:00 - skupina 2

12:00 - závěr dne + kdyby měl někdo otázky

 

SYSTÉM

Každý den Teamsech najdete úkoly na předměty: AJ, ČJ, M, tak jako to bylo při předešlé distanční výuce. Každý den mi pošlete fotky a já Vám ještě ten den napíšu zpětnou vazbu. Čeká Vás spousta videí na Youtube, online procvičování, čtení, diktáty, doplňovačky, práce s PS i učebnicí. 

Těším se na viděnou! Spolu to zvládneme! :-)

Odkaz na učebnici FUN for Starters

Učebnice je zde - https://drive.google.com/file/d/1h-fToCc06Bk-7eqLzuQEkhqeRD3dl_-m/view?usp=sharing

Podle zápisů v bakalářích nebo na stránkách třídy vždy můžete dohledat, co se v hodinách děje. Pracujeme ale hodně bez materiálů z vlastních připravených her a podnětů ke konverzacím, takže učebnice zdaleka není vše :-) 

Co děláme ve škole - prosinec

Čtvrtek 17. 12:
ČJ - Úvod, stať, závěr, ukázky/příklady, psaní povídky, vyjmenovaná slova po L

M - 25/7, 26/, 19/15 - součtové trojúhelníky, 18/13 - indické násobení

PRV - vzduch (co o něm víme, pokus se stlačením vzduchu, vzduch v půdě a ve vodě)


Středa 16. 12.

ČJ - diktát (vyjm. sl. B a L), doplňovačka (i/y), čtení s porozuměním (čítanka 68 a 69)

M - násobení a dělení + PS (nový) - 18/9 a 11, 16/1

AJ - doplňování slov do textu (17/D), členy 16/A + vysvětlování, procvičování!

Úterý 15. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po L, hádanky, rozřazování slov podle i/y, slovostavba (předponová část, kořen, příponová část)

M - geometrie - rýsování (přímka, úsečka), měření úseček v trojúhelníku

AJ - family (členové rodiny, kvarteto Have you got ....?, vyhledávání v textu, překlady vět o rodině Sama - str. 24)

Pondělí 14. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova po L, doplňování i/y, hádanky - Co je to za vyjmenované slovo?, hry na procvičování vyjmenovaných slov

M - odčítání ve sloupečku, geometrie (trojúhelník, úsečky, bod)

AJ - It´s got 4 legs.... (popis příšer), Str. 22/A, B (novinka: It has got)

Pátek 11. 12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po L (+ příbuzná), vymýšlení slov příbuzných, rozdíl mezi BLÝSKÁ X BLÍZKÁ a MLÝN X MLÍT (!! doporučuji procvičovat)
 

M - sčítání a odčítání ve sloupečku, příklady se závorkou (doporučuji procvičovat), PS (nový) 6/1 a 7/6

AJ - nová lekce (L9), části těla, čtení vět (+překlad) a přiřazení ke správnému obrázku (Monsters - popis těla + celá strana 23)

Čtvrtek 10. 12.

ČJ - Vyjmenovaná slova po L (+ příbuzná), vyhledávání a vybarvování v textu, přiřazování příbuzných, šifra (rozházená písmena, co vznikne za vyjmenované slovo)

M - rozházené příklady na chodbě (dělení), stavby 3D staveb podle plánu, přiřazování, počítání se závorkou (+ bez závorky - násobení má přednost) --> PS (nový) str. 14 a 15 celé
 

Pondělí - středa 7.-9. 12.

ČJ - Poslední opakování vyjmenovaných slov po B (test, slova příbuzná), začínáme vyjmenovaná slova po L

M - geometrie (sešit), rýsování a měření úseček, sčítání a odčítání stovek, dělení !

AJ - clothes (slovíčka), psaní vět There is two white lamps (atd.)

 

Pátek 4. 12.

ČJ - Učebnice 41/tabulka + cv.12 a 43/20 - bílý/býlý, bidlo/bydlo. Hry na upevnění VS po B, třídění kartiček, odůvodňování, doplňování

M - oprava chyb (dělení), geometrie, jak správně rýsovat, čistý zápis, co už znám - bod, přímku, úsečku, správný zápis úsečky

AJ - přivlastňovací zájmena her/his, pokyny "Colour his belt brown" - přečíst, porozumět, vykonat! Sbírka oblečení - ukazování, pojmenování, zápis na stíratelnou destičku. 

 

Středa a Čtvrtek 2. - 3. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova (a slova příbuzná, určivání i, y), prezentovaní knih, utváření nahrávky k projektu

M - kouzelné trojice, dělení (PS nový - 10/5 a 12/1

PRV - zakončení projektu Živá a neživá příroda, suroviny a výrobky

AJ - oblečení, napsat i rozumět, vybarvování postavy podle poslechu

 

Úterý 1. 12.

ČJ - vyjmenovaná slova B (rozdíl BÝT x BÍT a jejich slova příbuzná); PS: 23/11, 12, 13 NOVINKA!

M - násobilkové čtverce (PS, nový  6/2, a 7, 2), polovina čtvrtina (7/5), číselná osa (7/3)

PRV - projekt živá a neživá příroda, suroviny a výrobky 

AJ - poslech CD - Kdo je Tom? Co má na sobě, slovíčka - oblečení, popis postavy (vzhled)

 

Pondělí 30. 11. 

ČJ - prezentování knížek, povídání

M - nebyla (místo toho Projekt živá neživá příroda)

AJ - zopakování frází, nová slovíčka (oblečení - Lekce 8)

 

 

Jsme zpátky ve škole!

S radostí můžeme oznámit, že jsme se již ke dni 30.11 opět sešli ve škole budeme se učit podle klasického rozvrhu.

Po krátkém opakování se rychle pustíme do práce a navážeme tam, kde jsme spolu skončili při distanční výuce. 

Budeme se snažit v rámci možností během dne zařadit procházky a výuku venku :-)

Co děláme ve škole - říjen

Čtvrtek a pátek

ČJ

- čtení (intonace), párové souhlásky

- doplnění i, í, y, ý a současně s tím párové souhlásky - PS: 8/2

M

- sčítání a odčítání do 100

- sčítání ve sloupečku

- při odčítání dvojciferného čísla mohu rozdělit na desítky a jednotky

- slovní úlohy (utváření zápisu, výpočtu a odpovědi - novinka!)

AJ

- a body (touch your.... touch your friend´s leg, apod.)

- spojování na obrázku (obrázek postavy, pojmenovávání částí těla)

- číslovky a barvy (i písemná forma)

- čtení vět 

 

Středa

ČJ

- písanka str. 6

- prezentování knížek

- bajky - co je to bajka, co je pro ni charakteristické, čtení a rozbor několika bajek (čítanka str. 24-27)

M

- sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel

- bingo

- sčítání a odčítání rovných stovek

AJ

- konverzace

- a monster, části těla (opakování z loňska), popis obrázku příšery v sešitě

 

Úterý

ČJ

- oprava psaní vět

- čtení, důraz na intonaci ve větě

- párové souhlásky ve slovesech (se_te rovně, dr_te se pohromadě, neje_te za chůze, omlu_te se za chybu)

M

- násobilka (dril, dril !)

- cyklisté (počítání, kolik, kdo ujel, podle mapky tras)

AJ

- test - slovíčka (zvířata)

- barvy (správně přečíst, určit správnost napsané barvy s barvou obrázku - jestli dvojice sedí (hra))

- konverzace (Whats your name? Whats your friend´s name? What´s your grandmother´s name? My favourite English name is... My favourite colour is...)

5. - 9. 10.

Pátek

ČJ

- čtení (intonace)

- druhy vět (napiš větu tázací, oznamovací, rozkazovací)

- PS 13/4 (znaménka a seřadit), poté čítanka str. 77

- písanka str. 12

M

- násobilka!! Drilujeme, pamětné počítání, rychlé výpočty.

- test (násobilka)

- hadi 26/1

- pavučiny 23/5

AJ

- Hot seat - hra na nového spolužáka, ptáme se na otázky

- učebnice FUN str. 12

- správné přečtení otázky:

What´s your name?

What´s your mother´s name?

What´s your friend´s name?

How are you?

How old are you?

Have you got a brother?

Do you like pizza?

--> DŮRAZ NA SPRÁVNÉ PŘEČTENÍ 

 

Středa a Čtvrtek

ČJ

- jiný tvar slova, slova příbuzná (vyškrtnutí z řady, třídění slov podle příbuznosti, kroužkování kořene)

- hledání kořene ke slovům (přiřazování)

- PS 12/1

- PS 14/6

- čtení nahlas (intonace ve větě, kontrola porozumění)

M

- násobilka, test

- sčítání dvou dvojciferných čísel ve sloupečku

- slovní úlohy (důraz na správný zápis a tvorba vlastní slovní úlohy zaměřené na násobení)

AJ

- barvy, jak se píší, spelling

- konverzace

- There is.../There are...

Úterý

ČJ

- jiný tvar slova (můžeme k tomu použít předložky): strom - stromu, stromě, stromem

- slova příbuzná: ryba - rybář, rybník, paryba, volryba

M

- 3D stavby, plán stavby, str. 19 - stavby, podlaží

- hadi, str. 17/7 

- slovní úlohy, zápis ze slovní úlohy (důraz na správný zápis!)

AJ

- kdy užíváme is/are, There is../There are..

- barvy (poslech rozhovoru, vybarvování)

- What colour are youre eyes? What colour is your hair? What colour is your T-shirt? What is your favourite colour? 

 

Pondělí

ČJ

Hry a pracovní listy na opakování:

- slova významem nadřazená, slova významem podřazená

- synonyma, antonyma

- slova vícevýznamová 

M

- záhada týdne

- 4 hlavolamy, záhadné logické úlohy

- násobilka (příklady)

AJ

- obě skupiny byly spojené: opakování barev (jak je píšeme, spelling), Hot seat (jeden sedí na židli, ostatní mu kladou otázky)

12. - 16. 10.

 

Pondělí:

ČJ:

- kořen slova - děti by ho měly umět určit, když vidí více napsaných příbuzných slov u sebe (pokud vidí jen jedno, snaží se kořen odhadnout)

- předponová část, příponová část (poznáme, která část slova je před kořenem, která za kořenem)

- čtení pro sebe (s ověřením porozumění)

M:

- Děda Lesoň - zopakování, jaká máme zvířata, které je silnější než jiné apod.

- Zvíře za maskou: PS str. 22/1 a 2

- násobilka (zautomatizovat, rychlé pamětní počítání!)

AJ:

- barvy, spelling, hangman

- anglická abeceda, důraz na správný spelling

- konverzace

 

Zápis z třídních schůzek 23. 9. 2020

Probráno:

1. Úprava info o Vás (telefony, maily, adresy). Pokud u Vás proběhla změna, napište.

2. Přístupové údaje do elektronické žákovské (Bakaláři) - na webu školy, žákovská knížka. Kdo nemá, pošlu po dětech.

3. ŠVP - lyžák (záloha do konce září) a plavání (s obojím počítám, plavání je "povinné")

4. Kulturní akce (konkrétně Rudolfinum) - platí, v případě zrušení nám filharmonie vrátí peníze. Celý cyklus stojí 500 Kč, každý živel tedy 125 Kč.

5. ŽK - sledovat, podepisovat jednou týdně (dole pod tabulkou - podpis, datum)

6. Omluvenky - předem sms, poté do ŽK

7. Případná distanční výuka proběhne přes Microsoft Teams (přihlašovací údaje - rozdám těm, kteří nebyli na schůzce.)

8. Sledujte na webu Aktuality třídy - rozepisuji tam, co jsme dělali. Jsou tam také všechny důležité termíny, opište si je prosím do svých kalendářů.

9. TCP - odchod do 15. 7. 2021 (příp. exekuce). Poté proběhne velká rekonstrukce. Pravděpodobně skončí tento školní rok o týden dříve (v červnu) a v září začne další rok o týden později (aby se náročná rekonstrukce stihne).

10. Proběhne natáčení dvou vyučovacích hodin v naší třídě, a to kvůli rozboru vyučovací hodiny na Pedagogické fakultě UK.

11. Seznámení s paní psycholožkou Martinou Nikollou, kontakt na webu.

Co děláme ve škole - září

14. - 18. září

ČJ

- Pátek: určování druhů vět, doplňování i, í, y, ý, písanka (str. 2), písmo bez pomocné linky (opis)

- řazení slov podle abecedy (vázané písmo do sešitu s pomocnou linkou)

- určování druhů vět

- skládání vět (z nastřihaných slov) a určení znaménka

- abeceda (seřadit kamínky, doplnit chybějící, seřadit slova podle abecedy)

- sbodoba znělosti (opakování, co to je, říkání pomůcek, doplňování písmen)

- tvrdé/měkké skupiny (opakování formou her, kartičky, třídění slov apod.)

- určování délky u, ú, ů (PS 9/4)

- tvoření vět podle zadání (rozkazovací, oznamovací, tázací; použij slovo ve větě)

 

M

- Pátek: psaní číslic (důraz na jednotnou velikost a správný tvar!!), příklady malé násobilky (konk. násobilka 6, 7, 8), počítání ve sloupečku 15/11

- sčítání ve sloupečku (pozor na přechod přes 100, děti jedno číslo zcela vypouštěly:) - 14/5, 6

- výstaviště (hry, kartičky, poté 13/4)

- parkety - 11/6

- násobky 1-10 (hry, bingo, rozházené příklady, kolíčkování správných výsledků)

- sčítání a odčítání (do 100, zopakovat i sčítání ve sloupečku 14/1, 2))

- hadi (zopakovat + učebnice strana 12/1)

- násobilkové čtverce (zopakovat + 8/1,2,4)

- krokování (reálně krokovat s figurkami, poté 10/2)

- na procvičení - příklady 4/4

 

AJ

- Pátek: rozbor věty What´s your name? Které části rozumíme, jaká slovíčka známe, co znamená "name"?

- What´s your name? What´s your friend´s name? What´s your grandmother´s name? 

- What´s a good name for a cat or a dog? 

- poslech CD - doplňování odpovědí do učebnice

- spelling (diktát písmen + poskládejte z písmen slovíčka viz. níže)

- numbers (přiřadit číslovku ke slovy napsanému číslu)

- anglická abeceda (hra hangman, správné pojmenování písmen, ABC song)

- konverzační obraty (opakování z loňského roku)

- zvířata (rozumět a trénovat spelling (jak se píší): a sheep, a goat, a cat, a dog, a frog, a spider, a fish, a duck

- učebnice (str. 6-9)

- děti budou letos aktivně používat i sešit, kam si budou samy psát/lepit a už v něm i něco mají :)

Pátek

ČJ

- písanka, opis, vyhledávání písmen (str. 4 a 5 a 8)

- PS doplňování chybějících písmen 8/1 - dokončit a spojit

- řešení záhady týdne

- čtení (poslech)

M

- násobilka, násobky 8 a 9

- příklady 4/4

- mince (kolika způsoby mohu "připravit" 37 Kč.. apod.)

 

AJ

- spelling zvířat

- skládání vět z písmen

- psaní do slovníčku - pozor: v úterý bude test

 

Středa a Čtvrtek

ČJ

- Čtení, čítanka, Kluk z plakátu, plakáty - čím nás zaujmou a proč

- Určování druhů vět, psaní vět (použij slovo xxxxx ve větě tázací apod.)

- Spodoba znělosti - doplňování v PS str. 8/1

- Čtení v učebnici str. 18 - lev berberský + odpovědi na otázky z textu PS str. 10/5

 

M

- hadi - násobení; když u hada není znaménko, jedná se o + (ve směru šipky)

- násobky (přeříkat, zopakovat)

- bingo

- násobilkové čtverce PS str. 15/10

- NÁSOBILKU prosím trénujte, blíží se dělení, takže násobení by mělo být co nejvíce zautomatizované

 

AJ

- random wheel - hra - přečti a předveď (pokyny: touch sth green, smile, jump, count to ten, ride a bike, read a book, turn round, sit down, dance)

- poslech rozhovorů - zachycení jména (spelling, writing)

- english names, skládání z písmen

- my favourite colour is.... my favourite animal is..... my favourite English name is.....

 

Úterý

ČJ

- podtrhávání podstatných jmen a sloves ve větách

- třídění slov na slovní druhy (předložky, spojky)

- ú, ů, u

- čtení s porozuměním (nová záhada týdne)

M

- hadi (novinka: hadi na násobení, pracovní list - jednodušší hadi na násobení), poté 13/6 (vysvětlit, že tam, kde není znaménko, je +)

- hra myslím si číslo: Myslím si číslo, když k němu přičtu dvojnásobek čísla 6, vyjde mi 20. 

AJ

- písemná podoba číslovek (přečíst, zatím nepíšeme)

- spelling (diktování písmen) a psaní: a cat, a dog, a frog, a spider, a goat, a sheep

- ptáme se navzájem: How are you?, How old are you? Whats your name? Whats your frends name? Have you got....? Do you like...?

Pondělí

- byli jsme v divadle

Termíny - 1. pololetí

Zvýrazněné termíny považuji za podstatné :)

11. 9. - Restart

21. 9. - ND, Nová scéna, Vidím nevidím

23. 9. - Třídní schůzky

19. 10. - Rudolfinum - Čtyři živly (celý cyklus, tzn. 19. 1O., 7. 12., 22. 3., 24. 5.)

27. 10. - Projektový den

28.-30. 10. - Podzimní prázdniny

9. 11. - Den otevřených dveří

16. 11. - Ředitelské volno

7. 12. - Rudolfinum - Čtyři živly (celý cyklus, tzn. 19. 1O., 7. 12., 22. 3., 24. 5.)

17. 12. - Vánoční jarmark

22. 12. - Vánoční besídka naší třídy

23. 12. - začátek Vánočních prázdnin (nástup do školy 4. 1.)

28. 1. - Vysvědčení

29. 1. - Pololetní prázdniny

31. 1. - 5. 2. - Zimní škola v přírodě (lyžák)

 

První školní týden

Úterý 1. 9. - sraz v 8:00, poté do 9:15, poté družina nebo domů

Středa a čtvrtek 2.-3. 9. - pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické), konec 11:40

Pátek 4. 9. - podle rozvrhu, 5 vyučovacích hodin