Online učivo - Matematika

Březen

 • Přečte desetinná čísla v reálném kontextu
 • Řeší slovní úlohy o slevách
 • Sestrojí rovnoběžky na bílém papíru
 • Sestrojí pravoúhlý/rovnoramenný lichoběžník
 • Sestrojí kolmice na bílém papíru
 • Zapíše souřadnicovým zápisem pozici různých bodů ve čtvercové síti
 • Najde pět čísel se zadaným součtem
 •  

Vloženo: 05.03.2024, 10:49/upraveno: 05.03.2024, 10:49

Únor

 • Poznává historické souvislosti s římskými čísly (nepoziční soustava)
 • Pamětně a písemně provádí různé početní operace
 • Určí obsah různých trojúhelníků, sestrojí trojúhelník daného obashu
 • Přečte desetinná čísla v reálném kontextu
 • Řeší slovní úlohy o slevách
 • Vypočítá vzdálenost dvou čísel na číselné ose

Vloženo: 13.02.2024, 09:16/upraveno: 13.02.2024, 09:16

Leden

 • Určí obsah různých trojúhelníků, sestrojí trojúhelník daného obashu
 • Přečte desetinná čísla v reálném kontextu
 • Řeší slovní úlohy o slevách
 • Vypočítá vzdálenost dvou čísel na číselné ose
 • Používá číslenou řadu s násobky dvou k řešení úloh
 • Určí hodnotu složeného číselného výrazu

Vloženo: 03.01.2024, 10:34/upraveno: 03.01.2024, 10:34

Prosinec

 • Orientuje se ve čtvercové síti pomocí souřadnicového zápisu
 • Sestrojí rovnoběžky ve čtvercové síti
 • Sestrojí různé trojúhelníky a čtyřúhelníky, poznává jejich vlastnosti
 • Násobí přirozená čísla, graficky znázorní součin
 • Písemně sčítá a odčítá velká přirozená čísla
 • Poznává historické souvislosti s římskými čísly (nepoziční soustava)

Pamětně a písemně provádí různé početní operace

+ dodělat učivo z listopadu

 

Vloženo: 04.12.2023, 14:12/upraveno: 04.12.2023, 14:12

Listopad

 • Určí celek, u něhož je zadána jeho část
 • Určí odpovídající část zadaného celku
 • Zjednoduší složený číselný výraz se závorkami, určí jeho hodnotu
 • Rozdělí dvojciferné číslo na dvě stejné části
 • Písemně vynásobí dvojciferná čísla
 • Hledá závislosti v součtovém trojúhelníku
 • Vynásobí a sečte malá přirozená čísla
 • Odhaduje a ověřuje měřením rozměry objektů z vlastního okolí

Vloženo: 03.11.2023, 12:10/upraveno: 03.11.2023, 12:10

Říjen

 • Charakterizuje a pojmenuje základní rovinné útvary
 • Sestrojí pravý úhel, hledá jej v realitě
 • Násobí a zakokrouhluje malá přirozená čísla
 • Určí výšku věže měřením i výpočtem, zaokrouhluje na desítky
 • Písmemně násobí víceciferná čísla

Vyhledá numerické spoje v číselné řadě

Vloženo: 29.09.2023, 14:01/upraveno: 29.09.2023, 14:01

Září

 

 • Sestrojí kružnici, trojúhelník a čtyřúhelník
 • Vyřeší součtové trojúhelníky s podmínkou
 • Rozlišuje hranol a krychli a určí jejich rozměry a objem
 • Čte časové údaje v digitální podobě a zaokrouhlí dobu děje
 • Určí obsah mnohoúhelníku ve čtvercové síti
 • Provádí základní početní operace v oboru přirozených čísel
 • Řeší slovní úlohy se zlomky

Vloženo: 13.09.2023, 18:43/upraveno: 13.09.2023, 18:43