Online učivo - Český jazyk

Duben

 • U podstatných jmen určuji pád, číslo, rod a vzor.
 • Časuji slovesa v přítomném a budoucím čase.
 • Časuji slovesa v minulém čase a vím, co je příčestí minulé.
 • Opakuji si vše, co už vím o slovesech.
 • Umím napsat pozvánku.

Rozumím pojmu “blahopřání” a umím ho písemně vyjádřit.

Vloženo: 02.04.2024, 14:59/upraveno: 02.04.2024, 14:59

Březen

 • U podstatných jmen určuji pád, číslo, rod a vzor.
 • Skloňuji podstatná jména rodu M, Ž, S.
 • Rozeznám sloveso v infinitivu.
 • Vím, že se slovesa časují a umím u nich určit osobu, číslo a čas.
 • Vím, co jsou jednoduché tvary sloves a tvary složené.
 • Vím, co jsou zvratná slovesa a odliším je od předložek.

Umím napsat vypravování.

Vloženo: 05.03.2024, 09:10/upraveno: 05.03.2024, 09:10

Únor

 • Procvičuji určování pádu, čísla, rodu a vzoru u podstatných jmen.
 • Znám vzory podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce.
 • U podstatných jmen rodu mužského určuji pád, číslo, rod a vzor.

Vloženo: 13.02.2024, 09:15/upraveno: 13.02.2024, 09:15

Leden

 • Procvičuji určování pádu, čísla a rodu u podstatných jmen.
 • Procvičuji určování vzoru podst. jmen STR rodu.
 • Znám vzory podstatných jmen rodu ženského: žena, růže, píseň, kost.
 • U podstatných jmen rodu ženského určuji pád, číslo, rod a vzor.
 • Vím, co je příběh a jaké má části.
Podle obrázkové osnovy umím vyprávět příběh.

Vloženo: 03.01.2024, 10:33/upraveno: 03.01.2024, 10:33

Prosinec

 • Opakuji vyjmenovaná slova a slovní druhy.
 • U podstatných jmen procvičuji určování pádu, čísla a rodu.
 • Vím, že u podstatných jmen mohu určit také vzor.

Znám vzory podstatných jmen rodu středního: město, moře, kuře, stavení.

Vloženo: 04.12.2023, 14:08/upraveno: 04.12.2023, 14:08

Listopad

 • Dokáži vyjmenovat vyjmenovaná slova, znám význam jednotlivých slov a vyhledávám slova příbuzná + jiné tvary slov.
 • Vím, že mohu u sloves určovat 3 kategorie: osoba, číslo, čas a procvičuji jejich určování.
 • Poznám rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou.

Vím, co jsou slova citově zabarvená a uvedu jejich příklady.

Vloženo: 03.11.2023, 12:08/upraveno: 03.11.2023, 12:08

Říjen

 • Dokáži vyjmenovat vyjmenovaná slova, znám význam jednotlivých slov a vyhledávám slova příbuzná + jiné tvary slov.
 • Umím určit 3 kategorie podstatných jmen: pád, číslo a rod.
 • Umím vyjmenovat slovní druhy a určit slova ve větě.
 • Znám rozdíl mezi předponou a předložkou, umím slova správně napsat.
 • Vím, jak správně napsat bě/bje, vě/vje a pě ve slovech.
 • Vím, že mohu u sloves určovat 3 kategorie: osoba, číslo, čas a procvičuji jejich určování.
 • Procvičuji svou orientaci v textu.

Vyjmenuji všechny slovní druhy.

Vloženo: 29.09.2023, 14:01/upraveno: 29.09.2023, 14:01

Září

Opakuji učivo z nižších ročníků:

 • Dokáži vyjmenovat vyjmenovaná slova, znám význam jednotlivých slov a vyhledávám slova příbuzná i jiné tvary slov.
 • Umím určit 3 kategorie podstatných jmen: pád, číslo a rod.
 • Umím správně zapsat párové souhlásky na konci slova.
 • Umím určit kořen slova, předponovou a příponovou část.
 • Znám vztahy mezi slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými.
 • Vím, co jsou slova protikladná a souznačná.

Vloženo: 13.09.2023, 18:43/upraveno: 13.09.2023, 18:43