Online učivo - Vlastivěda

Duben

 • Vím, jaký je rozdíl mezi podnebím a počasím.
 • Vím, co tvoří povrch země: oceány, světadíly, ostrovy a poloostrovy.
 • Umím na mapě najít významné evropské ostrovy, poloostrovy, pohoří, řeky, ČR a její sousední státy.
 • Vím, co je nadmořská výška a dělím podle ní typy krajiny.
 • Rozlišuji mezi vodou povrchovou (vodní toky a vodní nádrže) a vodou podpovrchovou (půdní a podzemní voda).
 • Vím, co je povodí řeky a úmoří.
 • Znám rozdíl mezi stojatou a tekoucí vodou.
 • Vím, jaký je rozdíl mezi mapou a globusem.
 • Orientuju se na mapě: znám měřítko, legendu mapy a vrstevnice.

Znám světové strany a pravidla orientace v krajině.

Vloženo: 02.04.2024, 15:01/upraveno: 02.04.2024, 15:01

Březen

 • Vím, že člověka tvoří vzhled, duševní vlastnosti, vlohy, temperament, schopnosti, emoce, charakter a hodnoty.
 • Rozumím pojmu “hodnota” a dokážu uvést jeho příklady
 • Přemýšlím o organizaci svého volného času.
 • Dokážu si stanovit cíl a aktivně hledám cesty, které povedou k jeho dosažení.
 • Vím, že člověk je tvor společenský.
 • Jsem seznámen/a s pojmem společenská role.
 • Rozumím důležitosti pravidel chování ve společnosti. Chápu rozdíl mezi společenskými pravidly (etiketou) a právními normami (zákony).
 • Vím, že spolu lidé komunikují slovně i mimoslovně a dokážu uvést příklady této komunikace.

Vím, co je šikana; dokážu ji rozpoznat ve společnosti a vím, jak se zachovat v případě, že jsem svědkem/obětí šikany.

Vloženo: 05.03.2024, 09:12/upraveno: 05.03.2024, 09:12

Únor

 • Umím popsat dobu pohusitskou (Jiří z Poděbrad a Jagelonci na českém trůnu).
 • Znám hlavní zástupce Habsburků na českém trůnu od roku 1526: Ferdinand I. a Rudolf II.
 • Umím popsat renesanci a její význam pro rozvoj vzdělanosti, obchodu a řemesel.

Vloženo: 13.02.2024, 09:17/upraveno: 13.02.2024, 09:17

Leden

 • Orientuji se v událostech českého království od roku 1306, kdy vymírá rod Přemyslovců po meči (zavražděním krále Václava III.), a nastupuje Jan Lucemburský.
 • Umím popsat význam vlády krále Karla IV.
 • Umím porovnat život na hradě, ve městě a na vesnici.
 • Umím charakterizovat gotický sloh.

Vím, co je husitství; znám jeho hlavní představitelé (Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova) a vím, jak husitství zaniklo.

Vloženo: 03.01.2024, 10:37/upraveno: 03.01.2024, 10:37

Prosinec

 • Orientuji se ve jménech významných přemyslovských knížat: Václav, Boleslav I. a Boleslav II.
 • Umím popsat románský sloh (rotundy a baziliky), znám Kosmovu kroniku a pověsti o Oldřichovi a Boženě, o Břetislavovi a Jitce.
 • Znám jméno prvního českého krále bez dědičného titulu (Vratislav II. ).
 • Vím, jak vypadal hrad ve středověku a jaké bylo rozdělení společnosti.

Znám hlavní osobnosti vlády posledních Přemyslovců v 13.stol.: Přemysl Otakar I. (jako první český král s dědičným titulem), Václav I, Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.

Vloženo: 04.12.2023, 14:10/upraveno: 04.12.2023, 14:10

Listopad

 • Umím popsat život Slovanů na našem území a vznik Sámovy říše (6. - 7. stol. n.l.)
 • Umím popsat vznik Velkomoravské říše v 9.stol.n. l.; popíši dobové zvláštnosti.

Znám význam příchodu Konstantina a Metoděje r. 863.

 • Orientuji se ve jménech významných přemyslovských knížat: Václav, Boleslav I. a Boleslav II.
 • Umím popsat románský sloh (rotundy a baziliky), znám Kosmovu kroniku a pověsti o Oldřichovi a Boženě, o Břetislavovi a Jitce.
 • Znám jméno prvního českého krále bez dědičného titulu (Vratislav II. ).
 • Vím, jak vypadal hrad ve středověku a jaké bylo rozdělení společnosti.

Znám hlavní osobnosti vlády posledních Přemyslovců v 13.stol.: Přemysl Otakar I. (jako první český král s dědičným titulem), Václav I, Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III.

Vloženo: 03.11.2023, 12:12/upraveno: 03.11.2023, 12:12

Říjen

 • Znám charakteristiku doby kamenné
 • Umím charakterizovat dobu bronzovou a železnou.
 • Znám kelty a germány jako první známé národy na našem území.
 • Umím popsat život Slovanů na našem území a vznik Sámovy říše (6. - 7. stol. n.l.)
 • Umím popsat vznik Velkomoravské říše v 9.stol.n. l.; popíši dobové zvláštnosti.

Znám význam příchodu Konstantina a Metoděje r. 863.

Vloženo: 29.09.2023, 14:03/upraveno: 29.09.2023, 14:03

Září

 • Vím, jak lidé měří čas, umím vysvětlit pojem dějiny.
 • Znám základní dělení dějin na pravěk, starověk, středověk, novověk a dobu moderní.
 • Znám charakteristiku starší a mladší doby kamenné.

Vloženo: 13.09.2023, 18:45/upraveno: 13.09.2023, 18:45