Online učivo - Přírodověda

Duben

 • Popíši jarní přírodu.
 • Vysvětlím pojem ekosystém park a uvedu zástupce rostlin a živočichů.
 • Vysvětlím pojem ekosystém potok a řeka a uvedu zástupce rostlin a živočichů.

Vloženo: 02.04.2024, 15:00/upraveno: 02.04.2024, 15:00

Duben

 • Popíši jarní přírodu.
 • Vysvětlím pojem ekosystém park a uvedu zástupce rostlin a živočichů.
 • Vysvětlím pojem ekosystém potok a řeka a uvedu zástupce rostlin a živočichů.

Vloženo: 02.04.2024, 15:00/upraveno: 02.04.2024, 15:00

Březen

 • Orientuji se v základních informacích o horninách a minerálech.
 • Vím, jak utváří horniny a minerály povrch planety Země a jak vznikají.
 • Znám názvy a vlastnosti základních hornin a minerálů.
 • Umím vysvětlit pojmy: pevné, kapalné a plynné látky a umím říci příklad látek v tomto stavu.
 • Umím popsat a znám základní jednotky pro veličinu délky, hmotnosti, teploty a času. Vím, čím a jak se měří.

Vloženo: 05.03.2024, 09:12/upraveno: 05.03.2024, 09:12

Únor

 • Vím, že voda, vzduch, půda, minerály, horniny a teplo a světlo ze Slunce patří do neživé přírody a tvoří základní podmínky pro život živých organizmů.
 • Vím, že látky se mohou v přírodě vyskytovat v pevném, plynném a kapalném skupenství.
 • Umím popsat tyto změny skupenství pro vodu a vím, co je tání, tuhnutí a vypařování.
 • Vím, z jakých vrstev se skládá planeta Země,  jaké vlastnosti má zemské jádro, plášť a kůra.

Vloženo: 13.02.2024, 09:17/upraveno: 13.02.2024, 09:17

Leden

·  Vysvětlím pojem lesní ekosystém, provázanost rostlin, stromů a živočichů.

·  Umím dělit lesy na listnaté, jehličnaté a smíšené a uvedu zástupce každé skupiny stromů.

·  Vyjmenuji další lesní rostliny a zástupce živočichů.

·  Umím popsat zimní přírodu

Vloženo: 03.01.2024, 10:36/upraveno: 03.01.2024, 10:36

Prosinec

 • Umím popsat podzimní přírodu
 •  Vyjmenuji některé rostliny a živočichy vyskytující se u lidských obydlí.
 • Vím, jak člověk může toto prostředí utvářet a využívat.

Vloženo: 04.12.2023, 14:11/upraveno: 04.12.2023, 14:11

Listopad

 •  Znám charakteristiku rostlin a umím je dělit na semenné a výtrusné.
 • Umím popsat stavbu těla semenných rostlin a znám rozdíl mezi bylinami a dřevinami.
 • Umím vyjmenovat příklady užitkových rostlin.
 • Vyjmenuji znaky živočichů.
 • Umím dělit živočichy podle stavby těla na bezobratlé a obratlovce.
 • Umím dělit obratlovce podle společných znaků na savce, ptáky, ryby, plazy a obojživelníky a znám základní charakteristiky a rozdíly mezi těmito skupinami.

Vloženo: 03.11.2023, 12:11/upraveno: 03.11.2023, 12:11

Říjen

 • Znám základní odlišné typy  životních prostředí a vím, jak se živočichové těmto prostředím přizpůsobují.
 • Znám základní dělení živých organizmů na houby, rostliny a živočichy.
 •  Znám charakteristiku hub a umím je řadit mezi jedlé, nejedlé a jedovaté.
 •  Znám pravidla bezpečného sběru hub.
 •  Znám charakteristiku rostlin a umím je dělit na semenné a výtrusné.
 • Umím popsat stavbu těla semenných rostlin a znám rozdíl mezi bylinami a dřevinami.
 • Umím vyjmenovat příklady užitkových rostlin.

Vloženo: 29.09.2023, 14:02/upraveno: 29.09.2023, 14:02

Září

 

 • Umím dělit přírodu na živou a neživou.
 •  Znám základní projevy živých organizmů.
 •  Z neživé přírody znám základní informace o vodě, vzduchu, světle , teple a půdě.
 • Umím vyjmenovat základní podmínky pro život

Vloženo: 13.09.2023, 18:45/upraveno: 13.09.2023, 18:45